Turisme Sitges

Política de privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què l'AJUNTAMENT DE SITGES tracta i protegeix les dades personals recollides mitjançant www.sitgesanytime.com (des d'ara també denominat "lloc web").

L’AJUNTAMENT DE SITGES, com a Responsable del Tractament, tracta les dades personals de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPD).

Llegiu atentament la present Política de Privacitat per entendre les nostres pràctiques en matèria de protecció de dades.

 

1. Identificació del responsable del tractament

El responsable del tractament que recopilarà i processarà les dades personals dels usuaris és:

 • Identitat: Ajuntament de Sitges
 • CIF: P0827000A
 • Domicili: Ajuntament s / n 08870 Sitges
 • Correu electrònic: oac@sitges.cat
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@sitges.cat

 

2. Dades personals recollides

Mentre utilitza el lloc web, l'usuari té la possibilitat de contactar amb l'AJUNTAMENT DE SITGES a través de qualsevol dels formularis ubicats en el lloc web. Les dades personals que tractarem seran els que es requereixin en cada un d'aquests formularis, en particular, dades de contacte (nom, cognoms, adreça postal i electrònica, empresa).

 

3. Finalitat i base legal per al tractament de dades

L'AJUNTAMENT DE SITGES tractarà les dades personals per a les finalitats que es detallen a continuació.

 

3.1. Formulari "Newsletter": Les dades demanades a través d'aquest formulari es tractaran amb les següents finalitats:

a) Identificar els usuaris correctament;

b) Amb el consentiment exprés dels usuaris, enviar comunicacions per correu electrònic, relacionades amb les novetats i activitats de la pàgina web. En cada comunicació comercial que rebin els usuaris, proporcionarem la informació adequada per exercir el dret d'objecció en el cas que vulguin objectar l'enviament de comunicacions comercials. L'acceptació per enviar informació comercial és sempre revocable, sense efectes retroactius (tal com s'estableix en l'article 22.1 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de 2002, sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic). La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'usuari, el qual pot ser retirat en qualsevol moment.

 

3.2. Formulari "Contacte". Per accedir als formularis cal que els usuaris es registrin prèviament. Les dades demanades a través dels indicats formularis es tractaran amb les següents finalitats: 

a) Identificar els usuaris correctament; 

b) Atendre les consultes, comentaris dels usuaris i proporcionar la informació sol·licitada pels mateixos a través de l'formulari web; 

c) Amb el consentiment exprés dels usuaris, enviar comunicacions per correu electrònic, relacionades amb les novetats i activitats de la pàgina web. A cada comunicació comercial que rebin els usuaris, proporcionarem la informació adequada per exercir el dret d'objecció en el cas que vulguin objectar l'enviament de comunicacions comercials. L'acceptació per enviar informació comercial és sempre revocable, sense efectes retroactius (tal com s'estableix en l'article 22.1 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de 2002, sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic).La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'usuari, el qual pot ser retirat en qualsevol moment. AJUNTAMENT DE SITGES no utilitzarà les dades personals per a l'elaboració de perfils dels usuaris, ni prendrà decisions automatitzades basant-se aquestsLes dades sol·licitades en cada formulari són necessaris per a poder utilitzar la plataforma i atendre degudament als usuaris. 

 

4. Emmagatzematge de dades

Les dades només es conservaran durant el temps estrictament necessari per a cada finalitat del tractament i se suprimiran immediatament després, sense perjudici de les obligacions legals de conservació previstes per la llei. D'acord amb això:- Per a les finalitats indicades en els apartats 3.1 i 3.2: les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la seva supressió. Un cop sol·licitada la supressió, les dades es conservaran bloquejats impedint el seu tractament, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.

 

5. Destinataris

Les dades personals dels usuaris podran ser facilitades a terceres empreses que prestin serveis a l’AJUNTAMENT DE SITGES. L’AJUNTAMENT DE SITGES ha dut a terme les comprovacions corresponents per verificar que tots els seus proveïdors apliquen els principis de l'RGPD i que aquests proveïdors només processen les dades per a cada propòsit específic sota instruccions escrites de l’AJUNTAMENT DE SITGES.L’AJUNTAMENT DE SITGES també pot revelar les dades personals dels usuaris segons ho requereixi la llei, o quan vam crear de bona fe que la revelació és necessària per a protegir els nostres drets, protegir la seguretat dels nostres usuaris o la seguretat d'altres, investigar fraus, o atendre les sol·licituds de les administracions, jutges i tribunals.

 

6. Drets de l'Interessat.

L'usuari, en la seva condició d'interessat, pot exercitar els drets següents:

a) Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals: Qualsevol persona té el dret de conèixer si el responsable del tractament tracta dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals.

b) Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades: És a dir, a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen sense demora indeguda.

 c) Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades (dret a l'oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que el concerneixen, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • Quan les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera.
 • Quan l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament d'acord amb el que estableix l'apartat a) de l'article 6.1 de l'RGPD, o en l'apartat a) de l'article 9.2 de l'RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic .
 • Quan l'interessat s'oposi a el tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, d'acord amb el que estableix l'article 21.1 i 21.2 de l'RGPD.
 • Quan les dades personals hagin estat tractats il·lícitament.
 • Quan les dades personals hagin de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.
 • Quan les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació segons disposa l'article 8.1 de l'RGPD

d) Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades estan taxats per la norma i són:

 • Quan l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti el responsable verificar l'exactitud dels mateixos.
 • Quan el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
 • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan l'interessat s'hagi oposat a el tractament exercitant el seu dret d'oposició d'acord amb el que disposa l'article 21.1RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

e) Dret a la portabilitat de les dades: En certes circumstàncies l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se'ls hagués facilitat.

f) Dret a oposar-se al tractament: el dret de l'interessat a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament.

g) Dret a retirar el consentiment prestat: l'interessat té dret retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals en qualsevol moment.

Pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del Tractament de Dades a qualsevol de les següents adreces:- Adreça postal: Ajuntament s / n 08870 Sitges- Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@sitges.cat Per a l'efectiu exercici dels seus drets, l'interessat haurà d'acompanyar, junt amb la seva sol·licitud, una fotocòpia de el document corresponent per acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.).Finalment, l'informem que té dret a acudir davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat per presentar una reclamació, si considera que s'ha vulnerat algun dels seus drets. Mitjançant el següent enllaç, trobarà les dades de contacte de l'esmentada Agència

 

7.Seguretat

Les dades personals recollides a través d'aquest lloc web són emmagatzemats en bases de dades responsabilitat de l’ AJUNTAMENT DE SITGES, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix el RGPD.

 

8. Links

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per AJUNTAMENT DE SITGES. Per això, AJUNTAMENT DE SITGES no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat.Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

 

9. Cookies

El lloc web utilitza cookies. Vostè té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies.

 

10. Modificació de la Política de Privacitat

L’AJUNTAMENT DE SITGES podrà modificar, totalment o parcialment, la present Política de Privacitat, publicant qualsevol canvi o alteració en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris, a elecció de l’AJUNTAMENT DE SITGES. La vigència temporal d'aquesta política de privacitat coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que es totalment o parcialment modificada.