Turisme Sitges

Avís legal

JURIDISCHE MEDEDELING EN PRIVACYBELEID

JURIDISCHE INFORMATIE LSSIYCE

In overeenstemming met de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSIYCE), SITGES STADHUIS met CIF P0827000A en geregistreerd kantoor op Plaça de l'Ajuntament, 08870 Sitges (Barcelona) en e-mailadres turisme@sitges.cat, verklaart dat ze zijn eigendom zijn:
- het domein www.sitgesanytime.com
- de profielen en pagina in het volgende:
 Instagram: https://www.instagram.com/sitgesturisme/
 Facebook: https://www.facebook.com/turismedesitges
 Twitter: https://twitter.com/turismedesitges
 Pinterest: https://www.pinterest.es/sitgesturisme/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2G69AN3eOIDEDwnB84GBpw

HET STADHUIS VAN SITGES kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit het onjuiste of onwettige gebruik van de informatie die op zijn webpagina's of online aanwezigheid in de verschillende sociale netwerken verschijnt. Binnen de wettelijke limieten aanvaardt het STADHUIS van SITGES geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op zijn internetpagina's.
De inhoud en informatie van de internetpagina's en sociale netwerken van SITGES CITY COUNCIL opgesteld door naar behoren gekwalificeerde professionals voor de uitoefening van hun beroep. De inhoud en informatie zijn echter niet bindend voor het bovenstaande en vormen evenmin meningen, adviezen of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts een dienst is die wordt aangeboden voor informatieve en informatieve doeleinden.
De internetpagina's en sociale netwerken van SITGES CITY COUNCIL kunnen links naar andere pagina's van derden bevatten. Daarom kan het geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op pagina's van derden kan verschijnen. De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud van deze website zijn het exclusieve eigendom van SITGES STADHUIS of zijn licentiegevers. Elke handeling van overdracht, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of volledige of gedeeltelijke openbare communicatie, moet de uitdrukkelijke toestemming van het STADHUIS van SITGES hebben.
Evenzo behoudt het zich het recht voor om de toegang tot het portaal in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving aan elke gebruiker die de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving schendt.
SOCIALE NETWERKEN
De gebruiker moet zijn profiel op sociale netwerken hebben om te kunnen communiceren met SITGES CITY COUNCIL en om de relatie met ons sociale netwerk te accepteren. Als dit gebeurt, heeft de SITGES CITY COUNCIL toegang tot het profiel van de gebruiker in overeenstemming met de parameters die zijn bepaald door het sociale netwerk zelf en kan ermee communiceren door berichten te verzenden, berichten te plaatsen, deel te nemen aan wedstrijden en loterijen. Als de gebruiker niet wil dat AJUNTAMENT DE SITGES toegang heeft tot zijn profiel of ermee communiceert, moet hij zich distantiëren van het profiel door AJUNTAMENT DE SITGES niet meer te volgen of te verwijderen als vriend, volger of gebruiker.
De acties van AJUNTAMENT DE SITGES kunnen van informatieve en/of publicitaire aard zijn voor zijn diensten of producten, aangezien het sociale netwerk een reclamemedium is, onder de verantwoordelijkheid van AJUNTAMENT DE SITGES wat betreft publicaties en mededelingen van deze online media.
De deelname van gebruikers aan wedstrijden, promoties of loterijen houdt in dat de gebruiker de rechtsgrondslagen van deze wedstrijd, promotie of loterij aanvaardt die te zijner tijd op het sociale netwerk van referentie zullen worden gepubliceerd en met hun deelname zal het impliceren dat de gebruiker heeft hetzelfde geaccepteerd.
Gebruikers worden eraan herinnerd dat de publicaties die ze op sociale netwerken plaatsen onder hun verantwoordelijkheid vallen en dat het voor hen noodzakelijk is om de wetgeving en rechten van derden te respecteren die met name van invloed kunnen zijn op intellectuele eigendom, gegevensbescherming en privacyrechten. , evenals de regels van de sociale netwerken zelf die in de volgende links verschijnen:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Instagram: https://help.instagram.com/
Twitter: https://twitter.com/es/tos
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Krachtens de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens geeft u hierbij toestemming voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van het STADHUIS van SITGES. U kunt in ieder geval de intrekking van de gegeven toestemming aangeven, als dit de basis was die de behandeling legitimeerde of de verleende rechten uitoefende:

- Toegang: de belanghebbende heeft het recht om te weten of de verantwoordelijke persoon zijn persoonsgegevens behandelt en, zo ja, het recht om deze gegevens in te zien, alsook om informatie te verkrijgen over de uitgevoerde behandelingen.
- Rectificatie: Het is gekoppeld aan de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. De belanghebbende heeft het recht om zijn onjuiste persoonsgegevens te rectificeren en zijn onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
- Verwijdering: De belanghebbende heeft het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen ("recht om vergeten te worden"), wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, de toestemming waarop de behandeling was gebaseerd is ingetrokken, de belanghebbende verzet zich tegen de verwerking, de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt, ze moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ze zijn verkregen in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij gericht op minderjarigen.
- Beperking van de behandeling: het is een recht van de belanghebbende die bestaat uit het markeren van zijn persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen om toekomstige behandeling te beperken. De beperking van de verwerking houdt in dat op verzoek van de belanghebbende de door hem opgegeven persoonsgegevens niet langer worden verwerkt.
- Verzet: de belanghebbende heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer deze gebaseerd is op bepaalde specifieke veronderstellingen en een reden wordt aangevoerd die verband houdt met zijn persoonlijke situatie.
- Overdraagbaarheid van gegevens: de belanghebbende heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, als dit is gebaseerd op toestemming of een contract of wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.
- Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen: de belanghebbende heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing op basis van de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens, 

inclusief profilering die voor hem rechtsgevolgen heeft of negatieve gevolgen voor hem heeft.
Deze verzoeken moeten worden gedaan op Plaça de l'Ajuntament, 08870 Sitges (Barcelona) of aan protecciodades@sitges.cat
Evenzo kunt u ook een claim indienen bij de Catalaanse gegevensbeschermingsautoriteit of contact opnemen met de gegevensbeschermingsgemachtigde via: protecciodades@sitges.cat

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website is eigendom van het STADHUIS van SITGES. De intellectuele eigendomsrechten en de rechten van exploitatie en reproductie van deze website, zijn pagina's, zijn aanwezigheid in sociale netwerken, schermen, de informatie die ze bevatten, hun uiterlijk en ontwerp, evenals de links ("hyperlinks") die van daaruit naar andere webpagina's van een aangesloten centrum of afhankelijke instantie, zijn het exclusieve eigendom van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Alle benamingen, ontwerpen en/of logo's, evenals alle producten of diensten die worden aangeboden en weergegeven op deze website, zijn handelsmerken die naar behoren zijn geregistreerd door SITGES CITY COUNCIL door zijn dochterondernemingen en/of gecontroleerde bedrijven of door derden.
Elk oneigenlijk gebruik ervan door andere personen dan de rechtmatige eigenaar en zonder de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van laatstgenoemde kan worden aangeklaagd en vervolgd met alle rechtsmiddelen die bestaan ​​in het Spaanse en/of communautaire rechtssysteem.
De intellectuele eigendomsrechten en handelsmerken van derden zijn handig gemarkeerd en moeten worden gerespecteerd door iedereen die deze pagina bezoekt, waarbij de STADSRAAD van SITGES niet verantwoordelijk is voor het gebruik dat de gebruiker in dit verband kan maken, en is de enige verantwoordelijkheid over zijn persoon.
Alleen voor persoonlijk en privégebruik is het toegestaan ​​om de inhoud te downloaden, elke pagina van deze website en sociale netwerken te kopiëren of af te drukken. Het is verboden om de informatie, inhoud of waarschuwingen van deze website te reproduceren, door te geven, te wijzigen of te verwijderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het STADHUIS van SITGES. 

HET STADHUIS VAN SITGES draagt ​​de eigendom van zijn software niet over aan gebruikers. De gebruiker is de eigenaar van het medium waarop de software is vastgelegd. HET STADHUIS VAN SITGES bezit alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, inclusief software. Als de gebruiker software van deze website naar zijn terminal overbrengt, zal hij niet in staat zijn om voor zijn studie te ontleden en te decompileren, de originele objectcodeversie of de taal ervan in een andere code of taal te vertalen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving, waarbij de Spaanse rechtbanken en tribunalen bevoegd zijn om kennis te nemen van alle vragen die zich voordoen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving ervan. De gebruiker doet, door zijn aanvaarding van de algemene voorwaarden in deze juridische kennisgeving en telkens wanneer deze indiening mogelijk is, uitdrukkelijk afstand van elke jurisdictie die, door toepassing van de huidige wet op de burgerlijke rechtsvordering, hem mogelijk toekomt.