Turisme Sitges

Avís legal

Informació General

 

El present lloc web http://www.sitgesanytime.com és propietat del Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges, P0827000A i domicili al carrer Sínia Morera, núm. 1, 08870 Sitges.

 

Telèfon: +34 93 810 93 16 | Correu electrònic: turisme@sitges.cat

 

Objecte

 

Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per a donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts pel Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges

 

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general del citat lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condiciones Generals incloses en aquest Avís Legal.

 

Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i informacions, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

 

Ús del lloc web

 

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis del Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

 

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació. Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

 

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web (inclosos el codi font, el disseny, l’estructura de navegació, logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius referits a productes i serveis del web) i els seus continguts (inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, els vídeos, les representacions gràfiques, etc.) són propietat de Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació, o bé són d’ús autoritzat al Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges per part d’algun organisme vinculat a aquest o de tercers que en són titulars.

 

L'Usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web. Queda expressament prohibida la cessió de qualsevol d’aquests drets sobre el present web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès; és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.

 

No obstant això anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

Enllaços

 

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaç o link des de la seva pàgina web al lloc web del Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges haurà d'obtenir prèvia autorització de Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:

  • L’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.

 

  • Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web.

 

  • El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.

 

  • En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges

 

  • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges.

 

  • L'establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre el Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l'acceptació i aprovació per part del Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges dels seus continguts o serveis.

 

Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats al Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges

 

El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet que no depenen de Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges ni de cap organisme vinculat a aquesta entitat. En aquests casos, Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

 

En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges, d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la aquesta clàusula, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Turisme de Sitges.

 

Publicitat

 

Al lloc Web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

Protecció de dades de caràcter personal i ‘cookies’

 

En relació amb les dades personals que es recullin a través dels formularis que es troben a la disposició dels usuaris en els apartats ‘Contacte’, ‘Professionals’ i ‘Newsletter’, aquestes seran tractades d'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007). L’enviament d’aquestes dades per part de l’usuari pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.

 

Departament de Turisme i Platges de l’Ajuntament l’informa que les seves dades passaran a formar part dels seus fitxers amb la finalitat de gestionar la seva petició, així com per poder oferir-li la resta de serveis d'aquesta pàgina web i remetre-li informació relacionada amb la vila de Sitges i les activitats que Turisme de Sitges i els seus programes organitzin o de les quals participi.

 

L'usuari registrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment accedir a aquest fitxer a fi d'oposar-se, modificar, corregir o cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut, o revocar el consentiment si escau atorgat, mitjançant correu electrònic a info@sitgestur.cat o per correu postal a carrer Sínia Morera, núm. 1, 08870 Sitges, indicant la referència “LOPD”.

 

En relació a les ‘cookies’ consulti la política de cookies.